Czy wiesz, że
Rozdział I
Nazwa Klubu i jego siedziba
§1 Klub przyjmuje nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu.

§2 Siedzibą Klubu jest Parafia pw. Św. Mikołaja, ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław.

Rozdział II
Zasady działania Klubu
§1 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu, zwany dalej Klubem HDK, jest jednostką organizacyjną Zarządu Rejonowego PCK w Inowrocławiu.

§2 Członkiem Klubu HDK może być każda osoba spełniająca kryteria zawarte w Rozdziale IV.

§3 Klub prowadzi działalność na terenie powiatu inowrocławskiego.

Rozdział III
Cele i działania Klubu HDK
§1 Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:
 • Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi,
 • Dążenie do zabezpieczenia krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa,
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK,
 • Wcielanie w życie zasad Honorowego Krwiodawstwa PCK,
 • Propagowanie idei pośmiertnego oddawania organów,
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.

§2 Do podstawowych działań Klubu HDK należą:
 • Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi,
 • Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby,
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa,
 • Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
 • Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń),
 • Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno-sportowych dla członków klubu oraz sympatyków ruchu,
 • Integracja środowisk honorowych dawców krwi,
 • Organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Rozdział IV
Członkostwo w Klubie HDK
§1 Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać :
 • a) każdy honorowy dawca krwi, który:
  • wyraził wolę wstąpienia do Klubu poprzez pisemną deklarację członkowską i został przyjęty przez Zarząd Klubu,
  • zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
  • ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu HDK,
  • nie należy do innego Klubu HDK.
 • b) każda osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność Klubu

§2 Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu lub przejścia do innego klubu HDK.

§3 Członek Klubu HDK może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:
 • nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
 • nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,
 • działania na szkodę organizacji,
 • nie opłacania składek członkowskich przez więcej niż 12 miesięcy,
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§4 Członek Klubu HDK ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,
 • nosić odznaki organizacyjne,
 • korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu oraz innych przepisów.

§5 Członek Klubu HDK ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu,
 • stosować się do uchwał organów PCK,
 • opłacać składki członkowskie, prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
 • realizować uchwały zarządu Klubu HDK, a w szczególności honorowo oddawać krew,
 • przestrzegać i propagować ogólne zasady higieny zdrowotnej.

Rozdział V
Władze Klubu HDK
§1 Władzami Klubu HDK są:
 • Zarząd Klubu HDK,
 • Zebranie Członków Klubu HDK, które zarząd ma obowiązek zwołać przynajmniej jeden raz w ciągu roku.

§2 Zebranie Członków Klubu HDK:
 • po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu HDK,
 • uchwala program działania Klubu,
 • wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu Klubu,
 • wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK,
 • wybiera delegatów na Zjazd Rejonowy PCK,
 • na pierwszym zebraniu w roku ustala wysokość i częstotliwość składki członkowskiej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

§3 Zarząd Klubu HDK wybiera ze swojego grona wiceprezesa oraz sekretarza.

§4 Kadencja Zarządu Klubu HDK trwa 4 lata.

§5 Zarząd Klubu HDK:
 • wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje Klubem,
 • reprezentuje członków Klubu wobec władz organizacyjnych, administracyjnych, samorządowych i społecznych,
 • współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu,
 • odbywa posiedzenia wg potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku, i co najmniej raz na dwa miesiące,
 • może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,
 • podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
 • prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,
 • przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień - w ramach trybu i zasad obowiązujących w PCK,
 • może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

§6 Jeżeli Zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu, komisji rewizyjnej lub na wniosek właściwego zarządu PCK.

§7 Pracą Zarządu kieruje Prezes, który:
 • zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
 • inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK,
 • podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten zarząd,
 • reprezentuje Klub HDK na zewnątrz.

§8 Członek zarządu lub cały Zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach wg zasad uchwalonych przez Krajową Radę Reprezentantów.

Rozdział VI
Inne postanowienia
§1 Klub HDK posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:
Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
Przy Parafii pw. Św. Mikołaja
w Inowrocławiu
ul. ks. B. Gordona 4, 88-100 Inowrocław

§2 Klub HDK posługuje się następującym logo:
Logo Klubu

§3 Członkowie władz Klubu mają prawo używać pieczątek imiennych zatwierdzonych przez Zarząd Rejonowy PCK.

§4 Klub HDK może, na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa, ustanowić swego patrona, sztandar oraz na zasadach określonych przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa własną odznakę klubową.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§1 Uchwała Programowa Statut Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu wchodzi w życie z chwilą przyjęcia jej przez Zebranie Członków Klubu.
Wersja skryptu strony: 3.2
Projekt i wykonanie: Krzysztof Zieliński